What should I expect on my day in court? (Video: Vietnamese)

Tôi nên mong đợi trong ngày của tôi tại tòa án?

Video này cung cấp thông tin về những gì mong đợi nếu bạn đã bị tính tiền với một tội phạm và những gì xảy ra tại tòa án. Nó được thiết kế để cung cấp cho bạn một sự hiểu biết cơ bản của hệ thống tư pháp hình sự và không có ý định thay thế cho tư vấn pháp lý.